OBSAH ŠKOLENÍ BOZP

|   DALŠÍ  >>>

 

Úvod BOZP

Dodržování předpisů k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce patří mezi základní povinnosti všech zaměstnanců, kteří se zdržují s vědomím zaměstnavatele na pracovištích. Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) obsažená v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a současně v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

 

Právní podklady

Základními právními podklady pro školení BOZP jsou:

- Zákony (262/2006 Sb./ 309/2006 Sb)

- Občanský zákoník

- Směrnice Rady Evropských společenství "O provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- Nařízení vlády, české normy - z oblasti bezpečnosti práce a z oblasti bezpečné konstrukce strojů a zařízení.

 

Povinnosti zaměstnavatele při  uzavření pracovního poměru.

- § 32 ZP - zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se každý zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce.

- § 103 ZP -  zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči.

- Každý zaměstnanec má právo na zajištění zdravotní péče a poskytnutí první pomoci (§ 103).

- § 37 ZP - Při nástupu do práce, před zahájením pracovní činnosti, musí být zaměstnanec řádně seznámen s právními a ostatním předpisy, včetně seznámení s podmínkami na pracovišti a předpisy zaměstnavatele a tyto musí při práci dodržovat.

 

Rizika a BOZP

§ 101-103 ZP

- Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví.

- Za plnění úkolů zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí.

- Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

- Povinností zaměstnavatele je soustavně vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a přijímat opatření k jejich odstranění.

- Nelze-li rizika odstranit je povinností zaměstnavatele přijmout taková opatření aby ohrožení bezpečnosti práce zaměstnanců bylo minimalizováno.

- Zaměstnanec nesmí vykonávat práci, která neodpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

- Zaměstnavatel je povinen zajistit provádění školení zaměstnanců k zajištění BOZP, doplňovat jejich kvalifikační předpoklady a pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

- Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby,které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích

- Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce; Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby

- umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

§ 104 ZP - Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

- Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

- Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

- Zaměstnavatel je povinen v závislosti na znečistění jednotlivých pracovišť poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.

- OOPP poskytuje zaměstnavatel bezplatně. Poskytování OOPP nelze nahrazovat finančním plněním.

 

§ 105 ZP - Pracovní úrazy a nemoci z povolání

- Zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Každý pracovní úraz musí být oznámen a zapsán do knihy úrazů aby mohly být vyšetřeny příčiny a okolnosti jeho vzniku.

- Ke každému úrazu, který si vyžádal pracovní neschopnost delší jak 3 kalendářní dny musí být sepsán "Záznam o pracovním úrazu".

- Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost.

 

Práva a povinnosti zaměstnance

- § 106 - Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

- Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

- Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví ostatních fyzických osob.

- Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu.

- Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.

 

Bezpečnostní značky a signály

- Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace týkající se BOZP.

- Všichni zaměstnanci jsou povinni  se těmito značkami řídit a tyto udržovat v čitelném a viditelném stavu.

- Každý je povinen upozornit na poškozené nebo nečitelné bezpečnostní značení.

 

Ruční manipulace s břemenem

- Ruční manipulace - přepravování nebo nošení břemene jedním nebo více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování; za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene; hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg; hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg.

- Snažte se minimalizovat ruční manipulaci dodržováním stanovených pracovních postupů,

- Přednostně používejte prostředky pro manipulaci s břemeny (je-li to možné) jako např. motorový vozík, ručně vedený vozík, manipulátory, jeřáby, kladkostroje atd.) máte-li příslušné oprávnění

 

OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP

 

1. Povinnosti zaměstnavatele; Práva a povinnosti zaměstnance

(Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů §§ 31, 32, 88 – 94, 103,106; ZP. )

 

2. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

(NV č. 495/2001 Sb., § 104 ZP 262/2006 Sb., ve znění p.p.)

 

3. Pracovní úrazy

(NV 201/2010 Sb.,ve znění p.p. ZP 262/2006 Sb., ve znění p.p.)

 

4. Pracoviště, pracovní prostředí, výrobní a provozní prostory, ochrana zdraví

( Z. č. 309/2006 Sb., ve znění p.p. §§ 2, 4, 5, 8; NV č. 101/2005 Sb., NV č. 361/2007 Sb., )

 

5. Chemické látky a přípravky - informativně

( Z. č. 350/ 2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů- vybrané §)

 

6. Bezpečnostní značky, značení a signály

( Z. č. 309/2006 Sb., ve znění p.p. §6; NV č. 375/2017 Sb.,)

 

7. Sklady, skladování materiálu, regály

( NV č. 101/2005 Sb., odst. 10 přílohy; NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 3 část I.; ČSN 269030)

 

8. Nářadí a pracovní pomůcky

( vyhl. č. 48/1982 Sb., §§200, 201; NV č. 378/2001 Sb.,; ČSN 331600)

 

9. Zajištění bezpečnosti práce a technická zařízení, elektrická zařízení

( vyhl. č.48/1982 Sb., § 194)

 

10. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

( vyhl. č. 362/2005 Sb., § 3 ; část III přílohy k NV č. 362/2005 Sb.,)

 

11. Kategorizace (seznámení zaměstnanců)

( Zákon č.258/2000 Sb., NV 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů- seznámení zaměstnanců do jaké kategorie byla zařazena jejich práce)

 

12. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí

( NV. č. 378/2001Sb.)

 

 

TÉMATA ŠKOLENÍ BOZP - PŘEDNÁŠKA

·          Řešení problematiky bezpečnosti práce

·          Zajištění bezpečnosti práce

·          Zdroje BOZP

·          Odpovědnost zaměstnavatele za dodržování BOZP

·          Základní platné právní předpisy

·          Povinnosti zaměstnavatele

·          Práva a povinnosti zaměstnanců

·          Vyhledání a vyhodnocení rizik na pracovišti. Identifikace nebezpečí

·          Odhad rizika a jeho vyhodnocení

·          Přijatá opatření, nápravná opatření zaměstnavatele

·          Všeobecné preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

·          Zavedení prostředků ochrany zaměstnanců do praxe

·          Poskytování pracovně lékařských služeb

·          Osobní ochranné pracovní pomůcky

·          Ruční nářadí, riziko úrazu elektrickým proudem

·          Práce ve výškách

·          Úrazy, první pomoc, pracovní neschopnost

·          Závěrečný test

·          Vyhodnocení školení BOZP

DALŠÍ  >>>