DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 Firma : Jaroslav Řezníček, Žďárek 32, 463 44 Sychrov            IČ: 64059812

provozovna :        Malý Rohozec 29, Turnov

(dále jen zaměstnavatel) 

                na straně jedné

 a

JMÉNO, PŘÍJMENÍ:       

DATUM NAROZENÍ:     

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:     

na straně druhé (DÁLE JEN ZAMĚSTNANEC)

uzavírají tuto dohodu:

1.            Základní ustanovení :

1.1.         Sjednaný pracovní úkol: pan / paní  (výše uvedený zaměstnanec) bude vykonávat práce:  obsluha prodejny. jedná se o Práce malého rozsahu. Datum zahájení : 10.7.2020.  Místo výkonu práce: Malý Rohozec 29, Turnov, pivovarská prodejna, v předem sjednaných dnech. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi odměna, podle odpracované doby v průběhu měsíce ve výši :   90,- Kč / hodina do maximální výše odpracované doby 300 h/ kalendářní rok. Mzda je splatná po vykonání práce k 15 dni následujícího měsíce po odvedení práce. Mzda se provádí převodem na osobní bankovní účet zaměstnance nebo v hotovosti na místě k tomuto účelu vhodném.

1.2.         Zaměstnanec – pracovník je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. Pracovní dobu, v níže je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci na základě konkrétního rozvržení pracovní doby stanoví zaměstnavatel.

 

2.            Další sjednané podmínky :

2.1.         Pracovník bude svou práci vykonávat sám v souladu s předpisy   BOZP a PO a ustanoveními organizačního a odpovědnostního řádu.

2.2.        Pracovník je povinen nosit pracovní oděv pokud mu je přidělen. Pracovní oděv případně pomůcky a nářadí zůstávají majetkem zaměstnavatele a v případě ukončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen odevzdat tyto bez prodlení zaměstnavateli. V opačném případě je zaměstnavatel oprávněn požadovat za tyto pomůcky na zaměstnanci finanční náhradu.

2.3.         Zaměstnanec – pracovník se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech záležitostech, souvisejících s jeho činností (týká se i poskytování informací o svém mzdovém ohodnocení) dle této dohody i zaměstnavatele a to po celou dobu účinnosti této dohody i po  jejím ukončení.

2.4.         Práva a povinnosti účastníků této se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími právními předpisy.

 

3.            Pracovní zařazení a povinnosti zaměstnance při práci.

 

3.1.         Zaměstnanec provede „práce osobně“

3.2.         Zaměstnanec je povinen seznámit se s provozním řádem, bezpečnostní směrnicí a pracovními postupy platných pro práce v prostoru ve vlastnictví třetích osob a tyto bez výhrad dodržovat (je součástí smlouvy).

3.3.         Zaměstnanec se zavazuje nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky v pracovní době nebo na pracovišti, či před příchodem na pracoviště.

 

4.            Závěrečná ustanovení.

 

4.1.         Zaměstnanec byl seznámen s právy a povinnostmi a s pracovními i mzdovými podmínkami.

Datum ukončení této dohody : 31.12.2020

4.2.         Zaměstnanec bere na vědomí, že porušením bezpečnostních předpisů a vnitřních předpisů týkajících se poškození vlastnických práv, majetku a zneužití informací týkajících se třetích osob, na jejichž pozemcích a plochách bude mít možnost volného pohybu, vystavuje se riziku okamžitého ukončení této dohody před datem platnosti. Zaměstnanec je povinen vykonávat práci v souladu s „Odpovědnostním řádem“

4.3.         Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí a na důkaz souhlasu s ní ji podepisují.

4.4.         Dohoda o provedení práce zaniká: pokud vyprší termín ukončení nebo zánikem pracovního místa k určitému termínu, porušením pracovní smlouvy.

4.5.         Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních včetně dodatku o odpovědnosti, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

 

 

DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI  - nedílnou součástí dohody o provedení práce

v souladu s § 176 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

 

I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Pracovník je v pracovním poměru u Zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce ze dne 10.7.2020

1.2 Smluvní strany hodlají zřídit hmotnou odpovědnost Zaměstnance ke svěřeným hodnotám.

 

II. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
2.1 Zaměstnanec přebírá odpovědnost za veškeré zboží a výroby, které jsou určeny k prodeji zákazníkům Zaměstnavatele dle seznamu zboží a výroků vyhotoveného na základě provedené inventury provedené 31.6.2020

Svěřenými hodnotami podle této dohody se rozumí:

Finanční hotovost za prodané zboží a služby v průběhu odpracované doby.
Finanční limit v pokladně (k 10.7.2020 = 10.000,-Kč)
Zboží určené k prodeji a ke spotřebě platí ode dne inventury po nástupu.
Spotřební materiál včetně vybavení provozovny.

 

2.2 Obě strany prohlašují, že před uzavřením této dohody byla provedena řádná inventarizace svěřených hodnot, o které byl pořízen zápis. Tento zápis tvoří přílohu této dohody. Obě strany dále prohlašují, že svěřené hodnoty podle provedené inventarizace odpovídají skutečnosti. 

2.3 Zaměstnanec odpovídá za schodek na zboží a výrobcích dle článku 2.1. této dohody.

2.4 Inventarizace se v souvislosti s touto dohodou provádí při zániku dohody o odpovědnosti, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo jiné pracoviště, při přeložení zaměstnance a při skončení pracovního poměru. 

 

III. DALŠÍ USTANOVENÍ

3.1 Zaměstnavatel je povinen vytvořit zaměstnanci takové podmínky, aby zaměstnanec mohl řádně hospodařit se svěřenými hodnotami. Jestliže zaměstnanec zjistí, že tyto podmínky vytvořeny nemá, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit zaměstnavateli. 

3.2 Zaměstnavatel prohlašuje, že na pracovišti zaměstnance jsou všechna potřebná zařízení a zabezpečení, jakož i další podmínky pro řádné hospodaření se svěřenými hodnotami zaměstnancem touto dohodou převzatých.

3.3 Zaměstnanec je povinen řádně hospodařit se svěřenými hodnotami, vést o svěřených hodnotách potřebnou a řádnou evidenci, a učinit vše, aby zabránil vzniku schodku na svěřených hodnotách. 

3.4 Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za schodek na svěřených hodnotách v plné výši. 

3.5 V případě, že bude zaměstnanec pracovat na pracovišti s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti, odpovídá s těmito zaměstnanci za schodek společně (společná hmotná odpovědnost). Jednotliví společně odpovídající zaměstnanci se podílejí na náhradě vzniklého schodku způsobem stanoveným obecně platnými pracovněprávními předpisy. 

3.6 Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za vzniklý schodek zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Z důvodu řešení materiálových škod je povinností zaměstnance uzavřít pojištění na úhradu vzniklých škod. Zaměstnavatel může být nápomocen při uzavření pojistné smlouvy.

3.7 Přebytky svěřených hodnot, které budou zjištěny při inventarizaci, budou účtovány ve prospěch zaměstnavatele a nemohou být kompenzovány se schodky na svěřených hodnotách. Tohoto ustanovení se nepoužije v případě záměny zboží za zboží stejné ceny, stejného druhu či stejného množství u téhož zákazníka. 

3.8 Zaměstnanec prohlašuje, že mu ke dni podpisu této dohody byly zaměstnavatelem vytvořeny řádné pracovní podmínky pro hospodaření se svěřenými hodnotami. Zaměstnanec rovněž prohlašuje, že byl zaměstnavatelem před podpisem této dohody seznámen s právní úpravou odpovědnosti za škodu obsaženou v zákoníku práce a v prováděcích předpisech k zákoníku práce.

 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Zaměstnanec může od této dohody odstoupit v případě, že

a) je převáděn na jinou práci
b) je zařazován na jiné pracoviště
c) je překládán

d) zaměstnavatel neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení písemného oznámení od zaměstnance

e) je na pracoviště, kde byla uzavřena společná hmotná odpovědnost, zařazován jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí, popřípadě jeho zástupce. 

4.2 Odstoupení od dohody o hmotné odpovědnosti musí zaměstnanec oznámit zaměstnavateli písemně. Takové odstoupení je účinné dnem doručení tohoto odstoupení zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější. 

 

V Malém Rohozci dne 10.7.2020

 

Jaroslav Řezníček

 

 

 

 

............................................................                                                                 ..................................................................

Razítko a podpis zaměstnavatele                                                                  Podpis zaměstnance